VOLEBNÝ PROGRAM TÍMU ING. ZOLTÁNA OSLANCA

Nesvady - atraktívnejšie miesto pre život

Túto otázku si kladiem znova a znova. Vo svojom volebnom programe jasne formulujem nielen moje predstavy ako kandidáta na primátora mesta, ale aj názory obyvateľov mesta, ktorých počúvam pri osobných rozhovoroch v uliciach a na sociálnych sieťach. Som presvedčený, že je nutné zefektívniť spoluprácu s nimi a okamžite podniknúť akčné kroky na riešenie ich každodenných problémov. Preto chcem viesť politiku orientovanú zameranú na obyvateľov Nesvád.

Predkladám vám plán volebného programu, ktorý sme zostavili a zahrnuli doň to, čo chceme realizovať v nasledujúcom volebnom období.

Volebný plán je kategorizovaný podľa oblastí, ktoré považujem za najkľúčovejšie.

Otvorená a transparentná samospráva

 1. Chceme posilniť účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania k zásadným projektom a materiálom pred ich schválením. 
 2. Plánujeme zverejňovať a kontrolovať plnenie lehôt a skracovať ich. Chceme  odbúrať zbytočnú byrokraciu pre bežných úkonoch.
 3. Zriadime mládežnícky parlament a dáme priestor mladej generácií.
 4. Budeme zverejňovať všetky informácie občanom v zrozumiteľnej forme, zverejňovať zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva v úplnej podobe a okamžite.
 5. Vykonáme komplexný audit samosprávy, mestských firiem a príspevkových organizácií mesta.
 6. Vytvoríme stály verejný komunikačný portál samospráva – občan a intuitívnu aplikáciu pre všetkých.
 7. Zaväzujeme sa dbať na  súlad právneho stavu Štatútu mesta a rokovacieho poriadku MsZ so Zákonom o obecnom zriadení.
 8. Zamedzíme voleným zástupcom mesta sa stať štatutármi v mestských podnikoch.
 9. Budeme spolupracovať so samosprávami okolitých miest.

Mesto priateľské pre mladé rodiny

 1. Vznik nových zariadení pre deti do 3 rokov – detských jaslí.
 2. Vznik materského centra.
 3. Podpora rozšírenia tried v  materských školách a možnosť umiestnenia všetkých detí v predškolskom veku v týchto zariadeniach.
 4. Získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na opravu, zateplenie a modernizáciu materských škôl.
 5. Kontinuálna modernizácia školských zariadení.
 6. Nové možnosti pre mimoškolské a voľnočasové aktivity detí a mládeže.
 7. Úprava koryta rieky Nitra v katastri mesta Nesvady „aby“ sa nám sem vrátili ryby a bolo kde rybárčiť aj „doma“ na tečúcej vode.

Funkčná infraštruktúra a plynulá doprava

 1. Vypracujeme funkčný plán statickej dopravy v meste v spolupráci s expertmi na dopravu.
 2. Vytvoríme parkovisko v priemyselnom parku pre parkovanie služobných dodávkových a nákladných vozidiel.
 3. Prioritne zrekonštruujeme najviac zdevastované a poškodené vozovky na území mesta
 4. Zabezpečíme kontrolu efektívneho využívania prostriedkov vynaložených na správu a údržbu mestských komunikácií.
 5. Začneme okamžité rokovania so štátnymi orgánmi a regionálnou samosprávou o výstavbe kruhového objazdu pred katolíckym kostolom.
 6. Vypracujeme projekt nového mosta cez rieku Nitra s napojením na Nesvadskú cestu.
 7. Obmedzíme dopravu vozidiel nad 12 t po miestnych komunikáciách na max. rýchlosť 40km/h.
 8. Autobusové zastávky riadne označíme logom mesta, aby bolo jednoznačné, kde sa cestujúci nachádzajú.

Sociálne istoty pre každého

 1. Zriadime službu pomoci občanom – sociálny taxík pre seniorov a zdravotne postihnutých
 2. Budeme sa intenzívne snažiť o získavanie grantov a podporu z fondov EÚ.
 3. Zaväzujeme sa k podpore komunitných centier pre seniorov. Vytvoríme im dôstojné podmienky a  sfunkčníme systém starostlivosti. 
 4. Zabezpečíme účinné využívanie kvalifikovaných terénnych sociálnych pracovníkov pre pomoc pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva.
 5. Zabezpečíme rómske hliadky.
 6. Nájdeme užitočné využitie budovy starej školy. Nechceme aby slúžila  len ako skladový priestor, ale napríklad škôlka , alebo napríklad základná škola s vyučovacím jazykom rómskym.
 7. Zriadime viac mestskej zelene a osadíme adektvátny počet smetných nádob.
 8. Rozšírime a skvalitníme bezpečnostný kamerový systém v meste s dôrazom na ochranu majetku mesta, obyvateľov a zvýšenie ich bezpečnosti.
 9. Využijeme v  najvyššej možnej miere prostriedky z rozvojových fondov a grantov na trvalo udržateľné projekty zamerané na revitalizáciu krajiny a ochranu životného prostredia.
 10. Zabezpečíme obvodný úrad policajného zboru.

Nové investičné príležitosti

 1. Budeme aktívne hľadať a podporovať podnikateľské a rozvojové aktivity vo sfére služieb v oblasti cestovného ruchu a turizmu.
 2. Budeme aktívne  podporovať všetky investície, ktoré zabezpečia vytvorenie nových pracovných miest.
 3. Aktívne podporovať malých a stredných podnikateľov zabezpečujúcich služby pre občanov mesta, viesť aktívny dialóg so zamestnávateľmi v celom meste.
 4. Zvyšovať zamestnanosť v meste efektívnym dialógom s predstaviteľmi štátnej správy a tiež na regionálnej úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 5. Aktívne spolupracovať so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja pri hľadaní nových investorov cieľom zvýšiť zamestnanosť v meste.
 6. Nadviazať styk a aktívne spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO.
 7. Intenzívne pracovať na dobrom mene Nesvád, spracovať filmový dokument o meste
 8. Znížiť nezamestnanosť ako aj migráciu mladej generaciá nakoľko sčítanie 2021 ukazuje že mesto starne.

Zmysluplné možnosti trávenia voľného času

 1. Budeme podporovať rozvoj športu a organizovanie športových podujatí na území mesta.
 2. Podporíme činnosť spoločenských organizácií v meste.
 3. Rovnomerne podporíme všetky formy umenia a kultúry.
 4. Vytvoríme dostupné možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia pre všetky generácie obyvateľov mesta.
 5. Podporíme rozvoj všetkých športových odvetví a transparentne im budeme prideľovať finančné prostriedky.
 6. Vybudujeme  moderné detské  ihriská, športoviská a oddychové zóny.
 7. Vypracujeme koncepciu pre fungovanie Termálneho kúpaliska, jeho modernizáciu a zvýšenie atraktívnosti pre návštevníkov.
 8. Nadviažeme spoluprácu s domácimi poskytovateľmi služieb.