Kandidáti, s ktorými hodlám realizovať zmeny

Predstavujem vám tím kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, s ktorými hodlám spoločne realizovať volebný plán Nesvád, ako lepšieho miesta pre život nás všetkých. Nájdete medzi nimi erudovaných odborníkov z oblasti školstva, dopravy a ekonómie. Spoločnými silami chceme naplniť stanovené ciele definované vo volebnom programe. 

Všetky naše aktivity budeme smerovať v prospech občanov a reflektovania ich potrieb a transparentnej a fungujúcej samospráve. 

Veríme, že sa nám to aj s vašou podporou spoločnými silami podarí naplniť. 

Ing. Zoltán Oslanec - kandidujem aj na poslanca

Projektový manažér, otec 2 detí, rodák z mesta Nesvady. Budúcnosť Nesvád mu nie je ľahostajná a rád by venoval svoju energiu rozvoju a budovaniu nášho mesta. Je dlhodobo aktívny v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote a pozná potreby a problémy miestnych občanov. Svoje manažérske zručnosti by rád využil pri aktivitách, ktoré budú smerovať k prosperujúcej a fungujúcej samospráve. Zabezpečí tiež transparentné prerozdelenie financií v obci a aktívny dialóg medzi občanmi a vedením obce.

Margita Szakállosová

Pedagogička s dlhodobými skúsenosťami v oblasti školstva. Má dlhoročnú prax v sociálnej sfére a opatrovateľskej starostlivosti. Je členkou občianskeho združenia United Nesvady. Pripravená venovať sa problematike týkajúcej sa občanov, školstva, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v našom meste. Má kreatívnu povahu a je pripravená hľadať najvýhodnejšie riešenia v akejkoľvek situácii. Podľa jej slov chce priniesť riešenia a zaviesť nové účinné kroky pre našu budúcnosť. V tíme United patrí do skupiny kandidátov pre mestské zastupiteľstvo.

Ing. Soňa Vetterová Turčanová

Živnostníčka, konateľka a spoločníčka AGRO NATURFERT s.r.o. . Vyštudovala Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave, Pozemné stavby a architektúra, architektonické konštrukcie a projektovanie. Od roku 2016 sa venuje projektovaniu nových stavieb a rekonštrukcií budov. V rokoch 2017 až 2018 pôsobila ako pedagogický zamestnanec SPŠ stavebná Hurbanovo ako učiteľka odborných predmetov. Už 10 rokov sa angažuje pri doučovaní matematiky detí v Nesvadoch počas školského roka.

Ladislav Gál

Aktuálne ho živí nákladný prevoz pohonných hmôt ADR. Je obyvateľom mesta Nesvady, je ženatý a zároveň je otcom 2 detí. 15 rokov žil a pracoval vo Veľkej Británii, kde mal možnosť vidieť rozdielny pohľad na život, myslenie a rôznorodosť v riešení problémov. Chce pomôcť nášmu mestu k rozvoju a podporovať budúcnosť detí a mládeže.

Ing. Marek Vetter

Živnostník, konateľ a spoločník AGRO NATURFERT s.r.o.. Vyštudoval Slovenskú Poľnohospodársku Univerzitu v Nitre, odbor Všeobecné poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvu sa venuje mu celý profesionálny život. Prešiel si pracovnými pozíciami na obchodných úsekoch, až po manažérske a riadiace pozície. Posledných desať rokov sa prioritne zaoberá poradenstvom v oblasti výživy a hnojenia rastlín prostredníctvom vlastných listových hnojív, ktorých zloženie sám vyvinul a vyprofiloval. V jeho predošlom bydlisku bol poslancom OZ v rokoch 2010 až 2018. Bol členom finančnej komisie a predsedom komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V druhom volebnom období bol zástupcom starostu a bol zvolený za predsedu rady školy.

Mgr. Viktória Molnárová

Ekonómka, vydatá matka 2 malých detí. Ukončila štúdium na VŠEaM Verejnú správu a regionálny rozvoj. Roky pôsobila ako koordinátorka finančných prostriedkov a zároveň ako manažérka obchodno-administratívnych činností. V súčasnosti je líderkou rodinného podniku siete potravín - Potraviny GO! V koprodukcii s občianskym združením United Nesvady-Naszvad sa podieľa na návrhoch riešení rôznych projektov, ktoré by spravili mesto Nesvady lepším a krajším.